Reykjavik Gay Pride 2006 Opening Ceremony

Reykjavik Gay Pride 2006 Opening Ceremony 

Picures by Páll Guðjónsson)